Hijokaidan Profile : Mfyi.com
Mfyi.com
 Music - For Your Information
Browse Artists:  # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hijokaidan ProfileMembers:
Yoshiyuki Hiroshige "Jojo" (guitar)
Ken'ichi Takayama, Naoki Zushi (guitar)
Toshiyuki Oka, Katsuhiro Nakajima "Zuke" Masako Shigesugi "Mako" Toshiji Mikawa, Koichiro Kami (saxophone)
Hiroko Onishi "Semimaru" (vocals)
Tomoko Kaiho "Woo" (bass)
Takeshi Ishida "Ishida-kun" (drums)
Taniguchi "Taniyan" (guitar)
Junko (vocals)
Hayashi (bass)

Associated Acts:
Genbaku Kaidan
Speculum Kaidan
Incapacitants
Gomikawa Fumio

Also Called:
Fushoku no Marie

Genres:
Noise
Electronic

Formed: In 1979 in Kyoto, Japan

Debut Album: Syumatsu-Syorijo (1980)Post Update
( Click on button to post an update to this information )


Browse Artists By Letter
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mfyi.com